Paper Information


Title ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ᠂ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬ‍ · ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ; ᠤᠷᠠᠨ
Keyword ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ; ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ᠂ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn