Paper Information


Title ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ; ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠩ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ; ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠣᠭᠲᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠠᠵᠢ᠃《ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ/ ᠠᠡᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠣᠭ ᠲᠠᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ《ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ/ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ》ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠠᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn