Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠨ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠯᠦᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡ  ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn