Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
Creator ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn