Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠦᠭ ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠬ‍ • ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠨᠪᠠᠯᠳᠠᠨ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ; ᠵᠦᠭ ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ;ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ;ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ《 ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡ》 ᠳᠤ᠂《 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠯ ᠬᠦᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤᠷ ᠴᠠᠪ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠨᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤᠬᠤᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn