Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ; ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ; ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ; ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠨᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ᠍ᠭᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn