Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ;ᠴᠣᠯᠮᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ
Abstract ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠷᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠬ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠣᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤ᠋ᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠡ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn