Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠡᠨ ᠠᠪᠠ ᠪᠠ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠡᠨ ᠠᠪᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ; ᠬᠤᠷᠴᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠮᠤᠷᠡᠨ ᠠᠪᠠ; ᠮᠤᠷᠡᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ
Abstract ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠤᠳ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠮᠤᠷᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡ᠂ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠠ ᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠤᠷᠠᠨ ᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn