Paper Information


Title ᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠢᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠣ᠂ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ;ᠬᠣᠷᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ;ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ;ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Abstract 《ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ985ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ2011ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠳᠭ ᠤᠳ  ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠬᠣᠷᠢ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠣᠢᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn