Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠪᠢᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠪᠢᠭᠴᠢ; ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠪᠢᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠴᠢᠬᠤᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn