Paper Information


Title ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠭᠤᠤ ᠠ ;ᠦᠯᠵᠠᠢ᠌ᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ; ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn