Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ《ᠴᠠᠨ ᠵᠠᠨ ᠢ ᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠭᠡ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠲᠠᠯᠠᠢ
Keyword 《 ᠴᠠᠨ ᠵᠠᠨ ᠢ ᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠭᠡ》; ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ《 ᠴᠠᠨ ᠵᠠᠨ ᠢ ᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠭᠡ》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠯᠤᠷᠵᠤᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠸᠨᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn