Paper Information


Title ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠨᠢᠮ᠎ᠠ; ᠮᠡᠨᠳᠦ
Keyword ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ; ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠢ ᠪᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠡᠯᠡᠥᠨ ᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠳᠥ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn