Paper Information


Title ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ — ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠸᠴᠢᠷ
Keyword ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠰᠦᠯᠳᠡ; ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
Abstract ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠬᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn