Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ
Creator ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠵᠢᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠺ᠋; ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ;ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn