Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ; ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠦ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ (ᠨᠢᠭᠡ) ᠣᠨ᠋ᠣᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ — ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠭᠭᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ᠂ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ; (ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ; (ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1994年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn