Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠯᠣᠭᠢᠭ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠡᠦ ᠮᠸᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠴᠢᠠᠨᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ;ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠯᠣᠭᠢᠭ
Abstract ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠣᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn