Paper Information


Title ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ 1632 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠲᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠨᠢᠩᠪᠤ
Keyword ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠋ ; ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ; ᠵᠠᠮᠨᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ
Abstract ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠬᠤᠶᠡᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠲᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠮᠨᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn