Paper Information


Title ᠵᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ
Creator ᠪᠠ‍《 ᠮᠦᠩᠾᠡ
Keyword 《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》; ᠬᠠᠰᠠᠷ; ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠷᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ  ᠶᠢᠨ 《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠡᠷᠢᠭᠡ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠬᠢᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn