Paper Information


Title ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠠᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ》ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠼᠸᠧᠷᠠᠩ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠼᠸᠧᠷᠠᠩ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ; ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ᠼᠸᠧᠷᠠᠩ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨᠮᠣᠨᠭᠯᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn