Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ》ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ᠎᠎  ᠎ — ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠨᠠᠪᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ; ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ; ᠠᠯ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ
Abstract ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ《ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ》ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰᠴᠤᠳ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ᠭᠤᠤ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠠᠢ᠌ᠬᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠶᠢᠨᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠤᠰᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠩᠰᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn