Paper Information


Title ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠤᠨ 50ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ
Creator ᠪᠡ‍᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠢᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ ᠡ  ᠳᠦ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠍᠎ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠦᠢᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ᠂ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠦᠢ᠂ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ᠂ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠦᠢ᠂ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn