Paper Information


Title ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Creator ᠭᠡᠪᠸᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ; ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn