Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠣᠶᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn