Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠭ ᠴᠴᠡᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ
Creator ᠪᠤᠤ ᠪᠤᠤ ᠵᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠤᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠ; ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ; ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠦᠷᠡ ᠰᠣᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn