Paper Information


Title ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠯᠲᠠ(DIPCA.3) ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠡ‍•ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ
Keyword ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ;ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠲᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ DIPCA.3 ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠴᠡ DIPCA.3 ᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn