Paper Information


Title ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠪᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠳᠤ ᠮᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠨ᠄《 ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠪᠤᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠶ‍ • ᠲᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠨ
Keyword ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠳᠤ; 《 ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠪᠤᠷ》; ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ; ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭ
Abstract ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡ᠋᠋ᠢ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠮᠠᠬ᠋ᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠭ᠋ᠠᠳ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ《 ᠬᠤᠤᠰ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠪᠤᠷ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn