Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦ‍᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ; ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ; ᠮᠤᠭᠠᠢ; ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠯᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠯᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ᠂ ᠮᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn