Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Creator ᠱᠸᠩ ᠯᠢ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ; ᠪᠦᠰ ᠱᠠᠬᠠᠢ; ᠤᠷᠯᠠᠨ ᠣᠶᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ;ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨᠪᠦᠰ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠭᠣᠢᠢᠳᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠣᠶᠣᠬᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠬᠦ᠂ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢᠴᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠦ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn