Paper Information


Title ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠨᠽᠠᠷ
Keyword ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠬ᠋ᠤ ᠬᠤᠳᠤᠬᠳᠡᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨ᠋ᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn