Paper Information


Title ᠴᠣᠢᠵᠢᠤᠳᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠤᠭᠤᠨᠠᠭ
Keyword ᠴᠣᠢᠵᠢᠤᠡᠳᠰᠠᠷ; ᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ;ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract 14ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠯ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠤᠢᠵᠢᠡᠣᠳᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ《ᠪᠤᠳᠢᠴᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠸᠳᠠᠷ ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂《ᠪᠠᠨᠵᠠᠷᠬᠠᠴᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn