Paper Information


Title ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ  ᠲᠤ 《᠌᠌᠌᠌᠌‍ᠮ(ᠮ)》ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
Keyword ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ; 《᠌᠌᠌᠌᠌‍ᠮ(ᠮ)》ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ;ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ  ᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠳᠡᠭᠦᠰᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ 《᠌᠌᠌᠌᠌‍ᠮ(ᠮ)》ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn