Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤ;ᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠠᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠬᠠᠷᠠᠬᠦᠦ
Keyword ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ; ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ; ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ
Abstract ᠰᠢᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ ᠨᠠ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠲ ᠲᠤ》ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠤᠪᠤᠷᠢᠮ ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠤᠰ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ ᠨᠠ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠦᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠦᠳᠤᠬᠡᠯᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠤ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn