Paper Information


Title 《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠳᠠᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword 《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》;ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ; ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ 《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠣᠶᠤ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂《ᠤᠶᠤᠨ ᠲᠡᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn