Paper Information


Title ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ - 《ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ》ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword 《ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ》ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ 《ᠰᠠᠷᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ》ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠥ ᠬᠢ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠷᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠲᠦᠪᠡᠭ᠌᠂ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠨᠦᠳᠦᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠮᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠮ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠴᠣ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn