Paper Information


Title ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡ
Creator ᠴᠢᠩᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠠᠨᠲᠠᠢ; ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠋ ᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠦ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn