Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ16ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ2ᠪᠡᠷ
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn