Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ 《ᠤᠯᠤᠰ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬ‍᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ; ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠤᠯᠤᠰ
Abstract 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠯ ᠡ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭ— ᠬᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ᠂ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ— ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ᠂ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ — ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠴᠤᠯᠠᠲᠠᠨ — ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠰ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳ ᠪᠤᠯ《ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ 》ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn