Paper Information


Title ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠨ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ
Creator ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠲᠤ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠭ᠋ᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 1. ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ; 2. ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ; 3. ᠠᠪᠤᠷᠭ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠨ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ᠄ 1. ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠪᠠ; 2. ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠠ; 3.ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠯᠴᠢ; 4. ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ; 5. ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠋ᠡᠮ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠋ᠡᠮ; 6. ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠢᠷᠤ᠎ᠠ ᠠᠮᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠲᠠᠭ᠋ᠤ ᠪᠠᠴᠠᠢᠪᠠ; 7. ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠ; 8. ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ‍ᠭ᠋ᠠᠷ; 9. ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠮᠢ; 10. ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠰᠦᠷ ᠮᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠮ; 11. ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠬᠤ ᠵᠤᠢᠯ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠯ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn