Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠯᠤᠭᠡ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ; ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ
Abstract ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠷᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn