Paper Information


Title ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠸᠴᠢᠷ; ᠬᠠᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠢᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn