Paper Information


Title ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠢᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠣᠣ ᠹᠸᠩ ᠴᠢᠨ
Keyword ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ;ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠦᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠋  ᠠ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ 《ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠦᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ》ᠵᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn