Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ—《ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
Keyword ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠭᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ;《ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ》ᠷᠤᠮᠠᠨ
Abstract ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn