Paper Information


Title ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠢᠰᠢ (ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠰ • ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ; ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 《 ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ - ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn