Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋  ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Creator ᠬᠤᠩ ᠶᠦᠩ ᠪᠢᠩ; ᠸᠠᠨᠩ ᠯᠦᠩ ᠭᠧᠩ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋  ; ᠰᠤᠯᠡ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋  ᠪᠤᠯ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠢᠬ᠋ᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn