Paper Information


Title 《ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ》——ᠬᠤᠪᠢᠰᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ——ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠳᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠴᠤᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠪ
Keyword 《ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ》;ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠲᠡᠦᠬᠡ
Abstract 《ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn