Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠰᠢᠩ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ- ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠸᠸᠢ ᠸᠸᠢ
Keyword ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠪᠠᠢ᠋ᠰᠢᠩ ᠭᠡᠷ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠰᠢᠩ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠰᠢᠩ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn