Paper Information


Title ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠡᠢᠯᠡᠭᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠡᠢᠤᠢ ᠮᠠᠨ ᠵᠤ;ᠲᠠᠮᠡᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ ᠡ;ᠪᠡ ᠬᠤ ᠱᠠᠨ; ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠤᠭᠳᠤ
Keyword ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ;ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ;ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ
Abstract ᠭᠠᠳᠡᠷ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠡᠯ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠠᠳᠬᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠢᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠨᠢ 11ᠴᠠᠭ ᠬᠡᠳᠤᠷᠷᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠣᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn