Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠸᠠᠩ
Keyword ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ; ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠳᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ; ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠮᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠹᠦᠩᠼᠢ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(自然科学) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn