Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠣᠳᠦᠪ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠦᠩᠮᠸᠷ
Keyword ᠭᠡᠰᠡᠷ; ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠲᠧᠺᠰᠲ —《ᠬᠤᠷ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》(ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠮᠣᠪᠰᠠᠩ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ) ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠫᠠᠷᠢ—ᠯᠣᠷᠳ᠋ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠠᠳᠦᠪ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn